Privacybeleid

HRA Pharma hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy en verplicht zich deze te respecteren op basis van de volgende fundamentele waarden: de verwachtingen van individuen over het gebruik van hun persoonsgegevens respecteren, vertrouwen van onze klanten en andere betrokkenen opbouwen en behouden, alle mogelijke schade in verband met persoonsgegevens en privacy voorkomen, en voldoen aan de letter en de geest van de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

HRA Pharma biedt online materiaal om informatie te geven over gezondheid en onze producten. Met dit Vertrouwelijkheidscharter verplicht HRA Pharma, dat hier als Verwerkingsverantwoordelijke optreedt, zich uw persoonsgegevens met alle nodige zorg en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te verwerken, conform de waarden van HRA, de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals Verordening (EU) 2016/679 en de gewijzigde Franse Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978) en meer algemeen alle geldende toepasselijke rechtsvoorschriften.

Dit Charter is bedoeld om je te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door HRA Pharma in het kader van deze website.

1. Welke gegevens worden er van jou verzameld?

  • Gegevens die je rechtstreeks aan ons doorgeeft wanneer u contact met ons opneemt: de voornaamste categorieën verzamelde gegevens zijn: je e-mailadres, de inhoud van uw bericht en ons antwoord.
  • Passieve verzameling van gegevens over jou: bepaalde informatie over je surfgedrag kan op een passieve manier, dus zonder dat je die actief aanlevert, verzameld worden met verschillende technologieën, met name IP-adressen, cookies, web beacons en gegevens over het surfgedrag. De voornaamste categorieën verzamelde gegevens zijn: […].

Als je meer informatie wenst over het gebruik van cookies kun je altijd ons Cookiebeleid raadplegen door op de volgende link te klikken: Gebruik van cookies.

Voor meer informatie over deze gegevensverzameling verwijzen wij naar ons Cookiebeleid, dat je onderaan de pagina op onze website vindt. In dit Beleid wordt ook beschreven hoe je alle cookies en trackingtechnologieën uitschakelt als je niet instemt met het gebruik ervan.

2. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond(en) worden ze verwerkt?

Doeleinden Rechtsgronden
Om uw vragen om informatie te beantwoorden Ons rechtmatige belang om een relatie met u op te bouwen
Voor onze commerciële behoeften, met name om gegevensanalyses en audits uit te voeren, om nieuwe producten te ontwikkelen, om onze website te verbeteren, om onze producten en diensten te verbeteren, om trends in het gebruik van de website aan te wijzen, om uw ervaring op de site te personaliseren door producten en aanbiedingen voor te stellen aangepast aan uw voorkeuren en om na te gaan hoe efficiënt onze promotiecampagnes zijn Ons rechtmatige belang om een relatie met u op te bouwen
Om onze website te beheren en u er toegang toe te geven Ons rechtmatige belang om een website ter beschikking te stellen
Om de informatie die u ons stuurt over ongewenste bijwerkingen of kwaliteitsgebreken te beheren De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website Uw toestemming

3. Voor wie zijn je persoonsgegevens bestemd?

De toegang tot je persoonsgegevens is strikt beperkt tot de bevoegde personen van HRA. Dit zijn de personen die toegang tot je gegevens moeten hebben om hun werk te kunnen doen.

HRA Pharma geeft je gegevens door aan zijn onderaannemers die het bedrijf heeft gemachtigd en aangesteld om je informatie ten behoeve van HRA Pharma te verwerken. De volgende onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken om informatie / klachten: CPM INTERNATIONAL TELEBUSINESS S.L.U. en RNI Conseil SAS.

Conform een wettelijke verplichting of vraag die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving of afkomstig is van een overheidsinstantie kan HRA Pharma je gegevens ook doorgeven aan de bevoegde instanties.

In ieder geval garandeert HRA Pharma dat je persoonsgegevens gebruikt zullen worden conform de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met name de AVG.

4. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden je persoonsgegevens die worden verzameld terwijl je surft, maximaal twee jaar bewaard.

Je andere persoonsgegevens, die je doorgeeft wanneer je het contactformulier invult, kunnen bewaard worden tot 10 jaar na het vervallen van de CE-markering voor medische hulpmiddelen wanneer het bericht betrekking heeft op een ongewenste bijwerking of een kwaliteitsgebrek.

5. Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Je persoonsgegevens zullen niet verwerkt worden buiten de Europese Unie.

Alleen samengevoegde gegevens kunnen eventueel buiten de Europese Unie verwerkt worden.

6. Veiligheid

HRA Pharma heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om een geschikt veiligheidsniveau te garanderen voor je gegevens in verband met risico’s en om je gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, lekken, wijziging of vernietiging.

7. Wat zijn jerechten en hoe kun jeze uitoefenen?

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met name de AVG beschikt je over verschillende rechten in verband met het gebruik van jepersoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:

  • Recht op inzage – je kunt HRA Pharma om inzage vragen in de gegevens die het over je bijhoudt. HRA Pharma kan je bepaalde persoonlijke gegevens vragen om je identiteit te bevestigen en om de persoonsgegevens die het over je heeft terug te vinden om ze je te verstrekken. In het geval dat wij geen gevolg kunnen geven aan je verzoek (bijvoorbeeld als uw gegevens vernietigd, gewist of geanonimiseerd zijn), zullen wij je informeren over de redenen van die weigering.
  • Recht op correctie en verwijdering – HRA Pharma treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die het over je heeft correct, up-to-date en volledig zijn. Als je denkt dat HRA Pharma gegevens over je bijhoudt die onjuist, achterhaald of onvolledig zijn, kun je vragen om deze te herzien of te verbeteren.
  • Recht om je toestemming in te trekken – als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens voor bepaalde doeleinden, hebt je het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van jetoestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor die intrekking heeft plaatsgevonden.
  • Recht op verzet tegen de verwerking – je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jepersoonsgegevens, inclusief profiling, door een beroep te doen op je bijzondere persoonlijke omstandigheden (zoals opgenomen in de AVG). Wanneer profiling gebeurt voor directmarketingdoeleinden, heb je het recht om je te verzetten tegen die profiling zonder dat je daarvoor hoeft te verantwoorden.
  • Recht op beperking van de verwerking – in bepaalde gevallen zoals genoemd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt je het recht om van HRA Pharma te vragen dat het de verwerking van uw gegevens beperkt.
  • Recht op overdraagbaarheid – je hebt het recht om uw persoonsgegevens die je aan HRA Pharma hebt doorgegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op het bestaan van een overeenkomst die je bent aangegaan met HRA Pharma. Je hebt ook het recht om ons te vragen die gegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke van je keuze te sturen.
  • Klachten – je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) via de website gegevensbeschermingsautoriteit.be, of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl als je van mening bent dat HRA Pharma niet voldoet aan de vereisten van de AVG met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens.

Als je een van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je een verzoek daartoe sturen naar het e-mailadres dataprivacy@hra-pharma.com, met een kopie van een identiteitsbewijs.